3 dagars digital Styrelseutbildning

Accelerera Styrelsen

Certifierad styrelseledamot 3 dagar

Certifiera dig som Styrelseledamot med strategiskt fokus. Genomförs digitalt i små grupper max 10 deltagare för maximal interaktion och utbyte. Certiertifiering som workshop i grupp.

Pris Kr 15.575:- per deltagare inkl. kursmaterial i digitalt format.

För vem? 

Kursen vänder sig till dig som ägare – styrelseledamot – VD. Antingen är du redan aktiv i någon av rollerna eller så vill du satsa på en professionell karriär som extern styrelseledamot. Oavsett vilket så är ökad kunskap om bolagsstyrning en förutsättning för att leda bolaget in i framtiden med strategiskt fokus. 

Utbildningen ger dig kunskap och djup förståelse gällande  lagstiftning och vilka krav som ställs på ägare – styrelseledamot – VD, med tonvikt på förpliktelser och det personliga ansvaret.

Med certifiering får du kunskap och verktyg att leda bolaget in i framiden genom proaktivt och strategiskt styrelsearbete i en komplex omvärld.

Den här utbildningen rustar dig att genom proaktiv bolagsstyrning skapa förutsättningar som direkt påverkar medarbetarnas möjligheter att lyfta resultatet och bolagets tillväxtmöjlighter.  

Metodik

Vi skapar dialog och engagemang tillsammans. 

Kursen är upplevelsebaserad och genomförs online i det digitala rummet sitter alla på första parkett. Dialog är i fokus för aktivitet och engagemang hos alla deltagare. Kursen kombinerar teori med gruppdiskussioner samt reflektion för att utveckla förståelse och förmåga att hantera komplexa frågeställningar i bolagsstyrning. Alla diskussioner i utbildningen sker i en konfidentiell ramsättning. Via blixtsnabb förflyttning till digitala grupprum skapar vi lugna miljöer för djupdiskussion. I de digitala grupprummen känner deltagarna trygghet eftersom inga andra “överhör” vad som sägs. Plötsligt blir det enkelt att dela erfarenheter och lärdomar.

I diskussionerna med efterföljande reflektion säkrar utbildningsledaren att deltagarna uppnått förståelse inom varje specifikt kunskapsområde. 

Utbildningen utgår ifrån Aktiebolagslagen, relevanta lagar samt norm och praxis enl. Vägledning till god styrelsesed. Därtill relevanta forskning och exempel ur verkligheten.

Certifiering sker sista kursdagen som en gemensam workshop där deltagarna får testa sin styrelseförmåga i ett simlerat case.

Innehåll med styrelsefokus

Själva certifieringen genomförs som en 3 timmar Workshop där deltagarna formar sin egen styrelse och utifrån ett givet scenario tar gruppen fram ett antal rekommendationer år 1 – år 3 för att lösa ett komplext läge i ett fingerat bolag. Här får deltagarna träna nyförvärvade kunskaper i aktivt styrelsearbete och förmågor att agera tillsammans i ett komplext läge, precis så som verkligheten kan te sig. Gruppen redovisar själv sina rekommendationer och erhåller återkoppling samt feedback på gruppens förmåga att lösa uppgiften av kursledaren. 

 

Certifierad styrelseledamot

Aktivt styrelsearbete med strategiskt fokus. Genomförs digitalt i små grupper max. 6 deltagare för maximal interaktin och utbyte. Certifiering som workshop i grupp.

Pris Kr 15.575:- per deltagare inkl. kursmaterial i digitalt format.

Boka utbildning

Tredagars styrelseutbildning kan även genomföras företagsanpassat på plats för komplett styrelse eller slutna sällskap. För fysisk leverans lämnas pris separat vid förfrågan. 

Om kursledaren

BETALNINGSVILLKOR
Bokningen är knuten till det specifika kurstillfället. Ombokning är endast möjlig att göra mot uppvisande av sjukintyg. Kontakta oss snarast om du inte kan närvara av detta skäl. I fallet att kursen ställs in, erbjuds du plats vid kommande kurstillfällen. Återbetalning eller kompensation erbjuds ej. Kostnader för digitalt utbildningsmaterial som .pdf ingår. Fakturan 20 dagar netto. Deltagarcertifikat erhålls efter betalning av fakturan. Alla priser exkl. moms.

Marlene Jegeborn

Jag har vuxit upp i en entreprenörsfamilj och relationsbygggande affärer är mitt DNA. I familjebolaget var strategiskt styrelsearbete med professionell styrelseordförande norm. Jag har verkat i familjeföretaget i 30 år och 2003 gjorde jag ett framgångsrikt generationsskifte med min far. En resa i internationaliserat företagande inom Tech-handel med mätteknik för forskning och produktuveckling i Norden med globala leverantörer. 

Resan inom affärsutveckling har handlat om ”tjänstefiera” varuutbud med tilläggstjänster och utbildningar, skapa marknadsledande position och skala upp till nordisk marknad mot industri och akademi med kundanpassade lösningar.

Jag har i familjebolaget haft förmånen att själv verka tillsammans med profesionell styrelseorförande som ägare och VD. I senare skede ären som försäljningschef i gobalt bolag. Mina viktigaste lärdomar har alltid kommit ur kris- och förändringsledning:

 • Generationsskifte, VD (2003) och majoritetsägare (2007)
 • Finanskrisen (2008)
 • Turn-around från KBR-läge (2012)
 • Tillväxtresa (2015-2017)

Fler utbildningar

1 dags Digital eller Fysisk Styrelseutbildning

Kickstarta
Styrelsen

För dig som vill få grepp om bolagsformalia; lagar, det personliga ansvaret samt förpliktelser som styrelseledamot. Digital eller fysiskt.

3 dagars Digital VD-utbildning

Transformera
Bolaget

För dig i VD-rollen som vill förstå spelreglerna i styrelserummet och samtidigt få grepp om riskhantering, målstyrning, och verktyg för verksamhetens lagledarskap in i en allt snabbare förändringstakt.

Standard = En certifiering bygger på en standard dvs en norm som gäller för alla aspekter av en sak. En svensk certifiering förutsätter en godkänd svensk standard.

 Huvudprincipen är att experter från företag, organisationer, myndigheter och andra intressenter tar fram standarder tillsammans med ett standardiseringsorgan. I Sverige finns tre erkända standardiseringsorgan, Svenska institutet för standarder SISSEK Svensk Elstandard och ITS Svenska Informations- och Telekommunikationstandardiseringen. En standard som är fastställd som svensk standard enligt någon av de erkända standardiseringsorganen får prefixet SS, exempelvis SS-EN ISO 14000.


Ackreditering = Fjärdepartsorgan ”Kontroll av kontrollen”. I Sverige är Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, utsedda av regeringen att vara nationellt ackrediteringsorgan.

Certifiering av tredje part = Godkänd revision av Tredjepartsorgan mot godkänd standard. Certifieringsorganet utfärdar ett Certifikat på att din organisation uppfyller kraven i en standard: t.ex. ISO.

Certifiering av andra part = en intresseorganisation som företaget är medlem i står för garantin. En svensk intresseorganisation kan till exempel skapa en kvalitetsmärkning för ett marknadssegment. 

Certifiering av första part = företaget som tillhandahåller produkten eller tjänsten har en  garanti för att de uppfyller vissa egenskaper. CE-märkning är ett exempel på certifiering av första part. 

Kvalitetssäkring innebär i grund och botten att en organisation har tagit fram, dokumenterat och följer en egen process för sitt arbete med egna verktyg till stöd i detta arbete enlligt norm och praxis inom en specifik  bransch.

Generellt för branschen bygger innehåll i styrelseutbildningar på egen norm och kvalitetssäkring. Det finns ingen svensk standard, ingen svensk tredje parts certifieringskontroll eller svensk ackrediterad kontroll av kursinnehåll i styreleutbildning. Diplom och certifiering är därmed likvärdigt.

BoardXpress® 3 dagars styrelseutbildning är kvalitetssäkrad med beprövat utbildningsmaterial och metodik. Efter avslutad utbildning genomgår deltagarna ett förmågetest som workshop och certifieras utifrån svensk norm och praxis enl. svensk Aktiebolagslag (ABL) och gällande regelverk samt svensk Vägledning till god Styrelsesed.

Registreringen är helt frivillig och dina uppgifter behandlas med fullständig sekretess och i enlighet med personuppgiftslagen (PUL), integrite  tspolicy och GDPR, det vill säga rätten att radera sina uppgifter i kundbaser och system. 

Vad är anledningen till att vi sparar e-postadress?

Alla uppgifter du lämnat till oss lagras i vårt kurshanterings-system EduAdmin. Detta behövs för att vi skall kunna ha kontakt med dig innan och under din utbildning. Samt ifall du behöver ha ditt intyg/diplom på nytt i efterhand.

Hur länge sparar vi e-postadressen?

Vi sparar dina uppgifter i marknadsföringssyfte (vi delar inte med tredje part). Givetvis kan vi ta bort dessa per omgående om du så önskar, men då missar du också utskick om fortsättningskurser etc.

Vilka rutiner finns för att radera en person i våra register?

Du ansvarar själv för att kontakta oss för borttagning. Du kan när som helst begära att dina uppgifter ska raderas genom att kontakta oss

Står du också inför faktum – förändring är den Nya Normala. Det kan handla om förändringar i ägarledet, ägardirektivet, utveckling av nya marknader eller nödvändiga förändringar av affärserbjudandet. I stora förändringar gäller det att hålla kursen – ibland sker dessutom stora förändringar parallellt:

 • Generationsskifte
 • Nya ägare – ny styrelse
 • Uppköp av annan verksamhet eller exit
 • Ny extern VD på plats – kanske den första 
 • Professionalisering av styrelsen inför stora förändringar
 • Internationalisering av kunderbjudandet
 • Digitalisering av kunderbjudandet
 • Utveckling av affärsmodellen

Välj den utbildning som passar dig bäst för att accelerera framgång

Pandemin ställde allt på ända – även jag fick ställa om utbildningsmetodik. Det förde å andra sidan med sig att jag upptäckte helt nya metoder att lära ut med fördel till digital utbildning. Här skapar vi trygga rum för fördjupade diskussioner i mindre grupper deltagarna emellan. En uppskattad pedagogik med stort mervärde för både inlärning och nätverkande.

Med digital utbildning följer även flexibilitet och tillgänglighet i vårt avlånga land. Tekniken möjliggör även effektivisering men framför allt – en synnerlig attraktiv prisbild. 

Självklart utbildar jag även i det fysiska rummet och företagsanpassade utbildningar – men då är prisbilden en helt annan. Kontakta för prisuppgift.

Möt mig som utbildningsledare i det digitala rummet – ett lättillgängligare sätt att lära sig bolagsledning och bolagsstyrning.

Mod. Medvetenhet. Förmåga.

 • – Generationsskifte
 • – Nya ägare – ny styrelse
 • – Uppköp av annan verksamhet eller exit
 • – Ny extern VD på plats – kanske den första 
 • – Professionalisering av styrelsen inför stora förändringar
 • – Internationalisering av kunderbjudandet
 • – Digitalisering av kunderbjudandet
 • – Utveckling av affärsmodellen

Välj den utbildning som passar dig bäst för att accelerera framgång

Vi har ca 1 200 000 bolag i Sverige, av dessa är enbart ca 300 noterade/publika bolag, den övervägande delen är alltså ägardrivna bolag, av dessa har ca 50.000 bolag 10 anställda eller fler. Ett tydligt – men icke detaljstyrt – ägardirektiv ger goda förutsättningar för styrelsen att utforma en vinnande affärsidé och hålla en tydlig riktning. 

Alla Aktiebolag har förpliktelse att följa Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen och relevanta lagar för verksamheten samt myndighetskrav. En gräns i ökade krav på formalia går vid 10 anställda, nästa gräns vid 50 anställda och 250 anställda. Allt eftersom bolaget växer blir kraven på bolagsstyrningen alltmer komplex, eftersom mycket står på spel.

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att leda bolaget in i framtiden, typiskt i 3-, 5- och 7-årsplaner med strategiskt perspektiv. VD:s viktigaste uppgift är att leda verksamheten mot de operativa målen enligt affärsplan och budget med 1-årsperspektiv. 

För bolagets utveckling är det väsentligt att styrelse resp. VD förstår sina roller, ansvar och uppdrag i att dels skydda värden med bolagsformalia, dels utveckla affären under året och att samtidigt ta sig an bolagets strategiska utveckling i en omvärld där megatrender och disruptiv teknik driver omvälvande förändringar som påverkar alla branscher.

 Ett professionellt styrelsearbete med strategiskt fokus och som stöd för VD:s utmaningar säkrar bolagets utveckling in i framtiden.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ladda hem våra kostnadsfria e-böcker

Våra populära e-böcker finns för kostnadsfri nedladdning. Välj vilken bok som intresserar dig och välj ladda ner.